26. 7. 2020

27. července 2020 proběhne diskuzní setkání pracovní skupiny, zájemců a odborníků k připravované studii „Tišnov a jeho adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření“.

Co už jsme udělali❓
✔️ navrhli jsme do Strategie města Tišnova 6. vizi: Zlepšit adaptaci města na klimatické změny
✔️ spolu s dalšími občany jsme uspořádali 3 setkání k otázkám klimatu
✔️ v rámci strategie jsme navrhli vyhrazení peněz na vypracování studie
✔️ na základě naší opakované výzvy na několika zasedáních zastupitelstva byla Radou města Tišnova ustanovena pracovní skupina pro studii
✔️ podpořili jsme skupinu Na to přijdem v iniciativě vyhlášení klimatické nouze
✔️ navrhli jsme 13 odborníků na různá témata, kteří by mohli být pro řešení problematiky přínosem
✔️ navrhli jsme zpracovatele studie Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity (FRRMS)

Co uděláme dál❓
– do zpracování studie navrhneme tato opatření:
💡 důraz na provázanost ekologických a sociálních témat
💡 důkladně zhodnotit dosavadní hospodaření se srážkovou vodou
💡 zadat do nájemních smluv městských polností požadavek na udržitelné hospodaření
💡 provést znefunkčnění odvodňujících meliorací
💡 pomoc vlastníkům lesů se zvládáním dopadů sucha
💡 výkup pozemků pro budování remízků a vsakovacích terénních úprav
💡 plán údržby travních ploch s ohledem na druhovou pestrost hmyzu a dalších organismů
💡 obnovení plodících ovocných alejí v ulicích města a v krajině
💡 komunikační plán s občany a okolními obcemi
💡 důraz na územní návaznost navržených opatření
💡 důraz na udržitelnost navržených opatření
💡 zhotovení podrobného akčního plánu (odpovědné osoby, termíny realizací, finanční nákladnost)